GLOBO Kft.-Ügyviteli szoftverek


A GLOBO Kft.
Általános szerződési feltételei szoftvertermékek licenc szolgáltatásához

1. A szolgáltató adatai
1.1. A szolgáltató cégneve: GLOBO Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. A szolgáltató rövidített cégneve: GLOBO Kft.
1.3. A szolgáltató székhelye: 8200 Veszprém, Sorompó utca 12. fszt. 2
1.4. A szolgáltató telephelye: 8220 Balatonalmádi, Kövesalja utca 14/b
1.5. A szolgáltató postacíme: 8200 Veszprém, Sorompó utca 12. fszt. 2
1.6. A szolgáltató internetes honlapjának a címe: www.globo.hu

2. Az Általános szerződési feltételek tárgya
2.1. Az Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a GLOBO Kft. szoftvertermékeinek - amely tartalmazhatja a kapcsolódó szoftverelemeket, adathordozókat, nyomtatott anyagokat vagy elektronikus dokumentációt - licencére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a GLOBO Kft. és a Megrendelő, mint szerződő felek között létrejött jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
2.2. Jelen ÁSZF a GLOBO Kft. honlapján az alábbi linken érhető el: http://www.globo.hu/altalanos_szerzodesi_feltetelek.php

3. A GLOBO Kft. és a Megrendelő között létrejött jogviszony tartalma
3.1. A GLOBO Kft. és a Megrendelő között létrejött jogviszony alapján a GLOBO Kft., mint Szolgáltató az alábbiakban részletesen meghatározott szolgáltatás nyújtására, a Megrendelő a szerződésszerű teljesítés elfogadására és díj fizetésére köteles. Mindezek alapján a Megrendelő jogosult a szoftvertermék telepítésére és használatára.
3.2. A szoftver licenc díjának megfizetésével a Megrendelő nem szerez tulajdonjogot.
3.3. A GLOBO Kft. biztosítja a jogot, hogy a szoftvert a Megrendelő számítógépeire telepítheti és használhatja. Szükség esetén a Megrendelő biztonsági másolatokat készíthet a szoftverről, biztonsági vagy archiválási célból. A szoftvert a GLOBO Kft. külön írásos engedélye nélkül a Megrendelő nem adhatja más birtokába vagy használatába semmilyen jogcímen.
3.4. A GLOBO Kft. a Megrendelő részére a bérleti időszak idejére vállalja a rendszer jogszabályok szerinti folyamatos karbantartását. Programhiba esetén a programot javítja és soron kívül a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, azonban ezzel kapcsolatban kártérítési kötelezettség nem terheli. A garanciális kötelezettségek közé nem tartozik a hardverhiba, áramszünet, illetve a vírus által okozott hibák helyreállítása.
3.5. A szoftvert tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását. Tilos továbbá a szoftver által használt adatállományokat a szoftver megkerülésével, külső eszközökkel módosítani, felépítésüket elemezni, kivéve, ha erre a GLOBO Kft. külön engedélyt adott.
3.6. A Megrendelő a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe.

4. Felhasználási jogok (licenc) biztosítása
4.1. A GLOBO Kft. a Megrendelőnek területi korlát nélküli felhasználási jogot ad a kifejlesztett, illetve a Megrendelőnek átadott termékekre (pl. programok, programlisták, programozási eszközök, dokumentációk, riportok, rajzok és egyéb hasonló munkák) vonatkozóan, a megfizetett licenc díj által meghatározott időszakra.
4.2. Az így biztosított felhasználási jogok különösen:
4.2.1. A termék közvetlen felhasználása a Megrendelő és a Megrendelő tulajdonosi részesedésével működő társaságok által, hasznosítása belföldön és külföldön egyaránt.
4.2.2. Többszörözés joga, analóg és digitális archiválás, az ilyen módon archivált termékekről másolat készítése.
4.2.3. Terjesztés joga, a termék hozzáférhetővé tétele a Megrendelő tulajdonosi részesedésével működő társaságok számára, amelyek után a licenc díjat kifizették.

5. A szoftvertermék licenc díja és annak kiegyenlítése
5.1. A megrendeléskor meghatározott díjat díjbekérő alapján fizeti meg a Megrendelő.
5.2. A GLOBO Kft. a beérkezett licenc díjról számlát bocsát ki, mely számlát a regisztrált e-mail címre megküldi.
5.3. A bérleti díj mértéke minden év végén felülvizsgálatra kerül. A módosítás mértékéről tájékoztatót kap a Megrendelő. A következő időszakban a díjbekérőn az új árak szerepelnek. Díjváltozás esetén Megrendelőnek jogában áll az azonnali felmondás.

6. Verziófrissítés
6.1. Vétel esetén a Megrendelő 1 évig jogosult a szoftverfrissítésre.
6.2. Bérlet esetén a bérleti időszak alatt a bérleti díj hiánytalan kiegyenlítése esetén a Megrendelő jogosult a szoftver frissített verzióinak használatára.
6.3. A szoftver-frissítésekről a GLOBO Kft. értesíti a Megrendelőt, ezzel egyidejűleg térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a frissített szoftvert.

7. Garanciavállalás
7.1. A GLOBO Kft. vállalja, hogy az eredeti szoftver vásárlás esetén az átvételt követő 1 éven át, bérlet esetén a bérleti jogviszony fennállásáig biztosítja a termék kézikönyvében foglaltak szerinti működését.
7.2. Bármilyen vélelmezett garancia a jelen pontban vállalt időtartamra korlátozódik.
7.3. Jelen korlátozott garancia érvényét veszti, amennyiben a szoftver hibája balesetből vagy nem rendeltetésszerű, illetve nem az előírásoknak megfelelő használatból ered.

8. Felelősségvállalás
8.1. A GLOBO Kft. semmilyen esetben nem vállal felelősséget bármilyen egyéb kárért (ide értve - de ezzel egyebeket nem kizárva - az üzleti haszon elmaradása, az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti információk elveszítése vagy egyéb anyagi veszteségekből származó károkat), amely a szoftver használatából vagy nem használhatóságából, illetve a terméktámogatásból vagy annak elmaradásából ered, még abban az esetben sem, ha a GLOBO Kft-t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.
8.2. A GLOBO Kft. teljes felelőssége és a jelen ÁSZF alapján a Megrendelő kizárólagos kártalanítása nem haladhatja meg a hatályos jogszabályok szerinti követési és rendszertámogatási díjak együttes, egy éves összegét.

9. A bérleti jogviszony megszűnése
9.1. A bérleti jogviszonyt bármelyik fél jogosult 30 napos határidővel felmondani.
9.2. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a GLOBO Kft. a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződést visszavonhatja, amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket és rendelkezéseket megszegi. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a szoftver összes példányát megsemmisíteni.
9.3. A díjbekérőn szereplő fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 15 nap után a bérleti jogviszony automatikusan megszűnik. A díjfizetés elmaradása miatt a Megrendelő nem kap újabb aktiváló kódot, ennek következtében a szoftver a továbbiakban nem fog működni. A működés leállásával kapcsolatban a GLOBO Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

10. Szerzői jogok védelme
10.1. A szoftver a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a szerzői jogra vonatkozó nemzetközi egyezmények, valamint egyéb, a szerzői jogra és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll.
10.2. A szoftver és valamennyi másolatára vonatkozó összes jogcím, beleértve - de erre nem korlátozva - a szerzői jogokat, a GLOBO Kft. tulajdona. Az összes, jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem átengedett jogot a GLOBO Kft. fenntartja.

11. Adatkezelés, adatbiztonság
11.1. Megrendelő és Szolgáltató mindazokat az információkat és adatokat, amelyekhez a szerződés teljesítésével kapcsolatban szóban vagy írásban hozzájutott (programrendszer, dokumentációk, stb.), kizárólag saját belső tevékenységi körében használhatja fel és harmadik személy részére azokat át nem adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja.
11.2. Felek kötelezik magukat, hogy kölcsönösen eleget tesznek az adatvédelemmel, illetve titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak.

12. Eljárás jogvita esetén
12.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymás között, tárgyalások útján próbálják rendezni írásos megkeresés alapján. Amennyiben az írásos megkereséstől számított 15 nap eredménytelenül telik el a bírósági út igénybevételének lehetősége megnyílik.
12.2. Szerződő felek a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéssel kapcsolatos jogvita esetében a Veszprémi Járásbíróság illetékességét ismerik el.
12.3. Harmadik személyek szerzői joguk megsértésére hivatkozva korlátozó vagy kizáró, illetőleg ebből eredő kártérítési igénnyel való fellépése esetén a GLOBO Kft. a Megrendelőt közvetlenül mentesíti, és saját maga, a saját költségén lép fel a harmadik személlyel szemben.

13. Vegyes rendelkezések
13.1. A GLOBO Kft. nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező szoftver saját maga által került előállításra, harmadik személy jogai az értékesítést, illetve a felhasználást nem korlátozzák, valamint nem zárják ki, továbbá a GLOBO Kft. birtokába a szoftver a jogszabályi előírások betartásával került.
13.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
13.3. A szoftver telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával a Megrendelő kötelező érvénnyel elfogadja jelen Általános szerződési feltételeket.


Veszprém, 2022. december 1.


Letöltés PDF formában